Jak mám nakupovat?

Všeobecné smluvní podmínky
Ochrana osobních údajů
Všeobecné smluvní podmínky
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)

https://vrsoft.cz - účinné ode dne 28-05-2022

Preambule

Vítejte na naší stránce! Děkujeme za projevenou důvěru při nákupu!

Tyto VOP internetového obchodu byly vytvořeny pomocí generátoru obchodních podmínek pro spotřebitele.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto smluvních podmínek, používání webové stránky, produktů, postupu nákupu nebo pokud s námi chcete prodiskutovat své konkrétní potřeby, kontaktujte nás prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.

Údaje Poskytovatele služeb (Prodávající, Společnost)

Jméno: VR Software Kft.

Sídlo: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 21. 1. em. 5.

Korespondenční adresa: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 21. 1. em. 5.

Registrační orgán: Soud hlavního města

: 01-09-378445

DIČ: 28986571-2-42

Zástupce: Varga Szilvia

E-mail: info@vrsoft.cz

Webová stránka: https://vrsoft.cz

Číslo bankovního účtu: 11742252-25548178-00000000

IBAN: HU91 1176 3426 8641 1884 0000 0000

SWIFT kód: OTPVHUHB

Údaje poskytovatelova hostingu

Jméno: UNAS Online Kft.

Sídlo: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Kontakt: unas@unas.hu

Webová stránka: unas.hu

Pojmy 

Zboží: zahrnuto v nabídce webové stránky, určené k prodeji na webové stránce:

 • movitý majetek včetně vody, plynu a elektřiny v nádobách, lahvích nebo v jiných omezených množstvích nebo kapacitách a
 • movitý majetek, který obsahuje digitální obsah nebo digitální službu nebo je s nimi spojen takovým způsobem, že bez příslušného digitálního obsahu nebo digitální služby by zboží nebylo schopno plnit své funkce (dále jen "zboží obsahující digitální prvky")

Zboží obsahující digitální prvky: movité zboží, které obsahuje digitální obsah nebo digitální službu nebo je s nimi spojeno takovým způsobem, že bez příslušného digitálního obsahu nebo digitální služby by zboží nebylo schopno plnit své funkce

Strany: Prodávající a kupující spolu

Spotřebitel: fyzická osoba jednající mimo rámec svého povolání, samostatné výdělečné činnosti nebo podnikání

Spotřebitelská smlouva: smlouva, ve které je jednou ze smluvních stran spotřebitel

Funkcionalita: schopnost zboží, digitálního obsahu nebo digitální služby obsahující digitální prvky plnit funkce, pro které jsou určeny

Výrobce: výrobce Zboží nebo v případě dováženého Zboží dovozce, který dováží Zboží do Evropské unie, a každá osoba, která se vydává za výrobce používáním názvu, ochranné známky nebo jiného rozlišovacího znaku Zboží

Interoperabilita: schopnost zboží obsahující digitální prvky, digitálního obsahu nebo digitální služby, aby mohl pracovat s hardwarem a softwarem, který se liší od toho, se kterým se běžně používá stejný typ zboží, digitálního obsahu nebo digitálních služeb

Kompatibilita: schopnost zboží obsahující digitální prvky, digitálního obsahu nebo digitální služby, aby mohl - bez potřeby konverze - pracovat s hardwarem a softwarem, který se liší od toho, se kterým se běžně používá stejný typ zboží, digitálního obsahu nebo digitálních služeb

Webová stránka: tato webová stránka, která se používá k uzavření smlouvy

Smlouva: Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím, která vznikne prostřednictvím použití webové stránky a elektronické pošty

Trvalý nosič dát: jakékoli zařízení, které umožňuje spotřebiteli nebo podniku uchovávat údaje určené jemu osobně způsobem, který je přístupný v budoucnosti a po dobu přiměřenou účelu, pro který byly údaje určeny, a zobrazovat uložené údaje v nezměněné podobě

Zařízení, které umožňuje komunikaci na dálku: nástroj, který je schopen učinit smluvní prohlášení v nepřítomnosti stran za účelem uzavřít smlouvu. Mezi tyto prostředky patří zejména adresované nebo neadresované tiskoviny, standardní dopisy, inzeráty s objednávkovými formuláři zveřejněné v tisku, katalogy, telefony, faxy a zařízení s přístupem na internet.

Smlouva uzavíraná na dálku: spotřebitelská smlouva, která se uzavírá bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran v rámci systému prodeje na dálku organizovaného pro dodání zboží nebo poskytnutí služeb, na které se smlouva vztahuje, přičemž smluvní strany používají k uzavření smlouvy pouze prostředky komunikace na dálku

Podnikatel: osoba jednající v rámci svého povolání, samostatné výdělečné činnosti nebo podnikání

Kupující/Vy: osoba, která uzavírá smlouvu s osobou, která podává nabídku k nákupu prostřednictvím webové stránky

Záruka: V případě smluv uzavřených mezi spotřebitelem a podnikatelem (dále jen "spotřebitelské smlouvy") se smlouvy řídí Občanským zákoníkem,

 1. záruku za plnění smlouvy, kterou podnikatel dobrovolně přebírá za řádné plnění smlouvy vedle své zákonné povinnosti nebo v případě její neexistence, a
 2. povinná záruka zakládající se na právních předpisech.

Kupní cena: částka, která se má zaplatit za Zboží a za poskytnutí digitálního obsahu.

Příslušné právní předpisy

Smlouva se řídí ustanoveními maďarského práva, zejména těmito zákony:

 • Zákon CLV z roku 1997 o ochraně spotřebitele
 • Zákon CVIII z roku 2001 o některých aspektech služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti
 • Zákon V z roku 2013 o Občanském zákoníku
 • Vládní nařízení 151/2003 (IX.22.) o povinné záruce na spotřební zboží dlouhodobé spotřeby
 • Vládní nařízení 45/2014 (II.26.) o podrobných pravidlech smluv mezi spotřebiteli a podniky
 • Nařízení Ministerstva národního hospodářství 19/2014 (IV.29.) o procesních pravidlech vyřizování záručních a pozáručních reklamací zboží prodaného na základě smlouvy mezi spotřebitelem a podnikatelem
 • Zákon LXXVI z roku 1999 o autorském právu
 • Zákon CXII z roku 2011 o právu na informační sebeurčení a svobodě informací
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/302 ze dne 28. února 2018 o boji proti neoprávněným územním omezením a jiným formám diskriminace na základě státní příslušnosti, bydliště nebo místa usazení kupujícího na vnitřním trhu a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Rozsah a přijetí VOP

Obsah mezi námi uzavřené smlouvy určují kromě ustanovení příslušných závazných právních předpisů i tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen: VOP). Tyto VOP proto obsahují vaše a naše práva a povinnosti, smluvní podmínky, podmínky plnění, dodací a platební podmínky, pravidla odpovědnosti a podmínky uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

Technické informace potřebné k používání webové stránky, které nejsou zahrnuty v těchto VOP, jsou uvedeny v jiných informacích dostupných na webové stránce.

Před dokončením objednávky si musíte přečíst ustanovení těchto VOP.

Jazyk smlouvy, forma smlouvy

Jazykem smluv, na které se vztahují tyto VOP, je maďarština.

Smlouvy spadající do rozsahu těchto VOP se nepovažují za písemné smlouvy, prodávající je neeviduje.

Ceny

Ceny jsou uvedeny v CZK a zahrnují 21% DPH. Není možné vyloučit, že prodávající změní ceny z důvodů obchodní politiky. Změny cen se nevztahují na již uzavřené smlouvy. Pokud prodávající uvedl nesprávnou cenu a byla přijata objednávka na produkt, ale smluvní strany ještě neuzavřely smlouvu, prodávající bude postupovat v souladu s článkem VOP "Postup při nesprávné ceně".

Postup v případě nesprávné ceny

Jednoznačně se považuje za nesprávně uvedenou cenu:

 • cena 0 CZK,
 • cena snížená o slevu, ale nesprávně uvedená sleva (např.: produkt za 58,88 CZK při 20% slevě se nabízí za 29,44 CZK).

V případě nesprávného uvedení ceny prodávající nabízí možnost zakoupit produkt za skutečnou cenu, s jejímž vědomím se zákazník může rozhodnout, zda si výrobek objedná za skutečnou cenu nebo objednávku zruší bez jakýchkoli nepříznivých právních následků.

Vyřizování stížností a možnosti prosazování práva

Spotřebitel může podávat spotřebitelské stížnosti na produkt nebo činnost prodávajícího přes tyto kontaktní údaje:

 • Telefon:
 • Internetová adresa: https://vrsoft.cz
 • E-mail: info@vrsoft.cz

Spotřebitel může podat podnikateli ústně nebo písemně stížnost týkající se jednání, činnosti nebo opomenutí podnikání nebo osoby jednající jménem nebo ve prospěch podniku v souvislosti s distribucí nebo prodejem zboží spotřebitelům.

Podnik musí ústní stížnost okamžitě prošetřit a v případě potřeby provést nápravu.

Pokud spotřebitel nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo není-li možné reklamaci ihned prošetřit, podnik musí neprodleně vyhotovit záznam o reklamaci a své stanovisko k ní a v případě osobní ústní reklamace předat kopii záznamu spotřebiteli na místě. V případě ústní stížnosti podané telefonicky nebo prostřednictvím jiné elektronické komunikační služby musí spotřebitel obdržet odpověď nejpozději do 30 dnů v souladu s ustanoveními platnými pro odpovědi na písemné stížnosti. V ostatních ohledech je třeba postupovat při písemné reklamaci následovně. Pokud nestanoví přímo použitelný právní akt Evropské unie jinak, je podnik povinen písemně odpovědět na písemnou stížnost do třiceti dnů od jejího doručení a přijmout opatření k jejímu vyřízení. Kratší lhůta může být stanovena právním předpisem a delší lhůta zákonem. Podnik uvede důvody zamítnutí stížnosti. Ústním stížnostem podaným telefonicky nebo prostřednictvím elektronických komunikačních služeb musí podnik přidělit jedinečné identifikační číslo

Záznam o stížnosti musí obsahovat:

 1. jméno a adresu spotřebitele,
 2. místo, čas a způsob podání stížnosti,
 3. podrobný popis stížnosti spotřebitele, seznam dokumentů, záznamů a jiných důkazů předložených spotřebitelem,
 4. vyjádření podniku ke stížnosti spotřebitele, pokud je možné stížnost okamžitě prošetřit,
 5. podpis osoby zapisující zápis a - kromě ústních stížností podaných telefonicky nebo jinou elektronickou komunikační službou - a podpis spotřebitele,
 6. místo a čas sepsání zápisu,
 7. v případě ústní stížnosti podané telefonicky nebo prostřednictvím jiné elektronické komunikační služby jedinečné identifikační číslo stížnosti.

Podnik musí uchovávat záznam o stížnosti a kopii odpovědi po dobu tří let a na požádání jej předložit orgánům dozoru.

Pokud je stížnost zamítnuta, podnikatel musí písemně informovat spotřebitele o orgánu nebo smírčím orgánu, kterému může stížnost postoupit v závislosti na její povaze. Oznámení musí obsahovat také sídlo, telefonní a internetové kontaktní údaje a poštovní adresu příslušného orgánu nebo smírčího orgánu v místě bydliště nebo sídla spotřebitele. Sdělení by mělo obsahovat také to, zda podnik využije dohodovací řízení k vyřešení spotřebitelského sporu. Pokud se spotřebitelský spor mezi prodávajícím a spotřebitelem nevyřeší jednáním, spotřebitel má k dispozici tyto možnosti prosazování práva:

Postup ochrany spotřebitele

Podání stížnosti orgánu na ochranu spotřebitelů. Pokud spotřebitel zjistí porušení svých spotřebitelských práv, má právo podat stížnost orgánu na ochranu spotřebitelů v místě svého bydliště. Po vyřízení stížnosti orgán rozhodne, zda bude pokračovat v řízení o ochraně spotřebitele. Prvostupňovými orgány ochrany spotřebitele jsou vládní úřady hlavního města a okresu, ve kterém spotřebitel žije, jejichž seznam naleznete zde:

http://www.kormanyhivatal.hu/

Soudní řízení

Zákazník je oprávněn uplatnit svůj nárok vyplývající ze spotřebitelského sporu u soudu v občanském soudním řízení v souladu s ustanoveními zákona V z roku 2013 o občanském zákoníku a zákona CXXX z roku 2016 o občanském soudním řádu.

Řízení smírčího orgánu

Rádi bychom vás informovali, že na nás můžete podat spotřebitelskou stížnost. Pokud je vaše stížnost spotřebitele zamítnuta, máte rovněž právo obrátit se na smírčí orgán v místě bydliště nebo sídla: podmínkou pro zahájení smírčího řízení je, že se spotřebitel snaží spor vyřešit přímo s dotyčným obchodníkem. Namísto příslušného orgánu je příslušný jednat smírčí orgán určený v žádosti spotřebitele.

Společnost má povinnost spolupracovat při smírčím řízení.

To zahrnuje povinnost podniků zaslat odpověď na žádost smírčího orgánu a povinnost dostavit se ke smírčímu orgánu ("zajistit účast osoby oprávněné uzavřít dohodu o narovnání na jednání").

Pokud sídlo nebo provozovna obchodníka není registrována v obvodu komory, v níž je územně příslušný smírčí orgán, rozšiřuje se povinnost obchodníka spolupracovat na to, že spotřebiteli nabídne možnost písemné dohody v souladu s jeho žádostí.

V případě porušení výše uvedené povinnosti spolupráce je orgán ochrany spotřebitele oprávněn uložit obchodníkům pokutu za porušení zákona a neexistuje možnost prominutí pokuty. Kromě zákona o ochraně spotřebitele bylo novelizováno také příslušné ustanovení zákona o malých a středních podnicích, které umožňuje ukládat pokuty malým a středním podnikům.

Výše pokuty se může pohybovat od 883,21 CZK do 29440,34 CZK pro malé a střední podniky, zatímco pro podniky, které nejsou malé a střední a na které se vztahuje zákon o účetnictví a jejichž roční čistý obrat přesahuje 100 milionů CZK, se pokuta může pohybovat od 883,21 CZK do 5 % ročního čistého obratu podniku, nejvýše však 500 milionů CZK. Zavedením povinné pokuty se zákonodárce snaží posílit spolupráci se smírčími orgány a zajistit aktivní účast podniků na smírčím řízení. 

Smírčí orgán je odpovědný za mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Úkolem smírčího orgánu je pokusit se dosáhnout dohody mezi stranami s cílem vyřešit spotřebitelský spor, a pokud se to nepodaří, rozhodnout případ s cílem zajistit jednoduché, rychlé, účinné a nákladově efektivní prosazování práv spotřebitelů. 

Smírčí řízení se zahajuje na žádost spotřebitele. Žádost musí být podána písemně předsedovi smírčího orgánu: požadavek písemné formy může být splněn dopisem, telegramem, dálnopisem, faxem nebo jakýmkoli jiným způsobem, který příjemci umožňuje trvale uchovávat údaje po dobu odpovídající účelu, pro který byly určeny, a nahlížet do údajů v nezměněné formě a obsahu. Žádost musí obsahovat

 1. jméno, bydliště nebo sídlo spotřebitele,
 2. název, sídlo nebo místo podnikání spotřebitele, který vede spor,
 3. pokud spotřebitel požádal o určení smírčího orgánu namísto příslušného orgánu,
 4. stručný popis postoje spotřebitele a skutečnosti a důkazy, které jej podporují,
 5. prohlášení spotřebitele, že se pokusil spor vyřešit přímo s dotyčným podnikem.
 6. prohlášení spotřebitele, že nezahájil řízení u jiného smírčího orgánu, že nebylo zahájeno mediační řízení, že nebyla podána žaloba a že nebyl podán návrh na vydání platebního rozkazu,
 7. návrh rozhodnutí správní rady,
 8. podpis spotřebitele.

K žádosti musí být přiložen dokument nebo kopie (výpis) dokumentu, na jehož obsah se spotřebitel odvolává jako na důkaz, zejména písemné prohlášení podniku o zamítnutí reklamace, nebo, pokud to není možné, jakýkoli jiný písemný důkaz, který má spotřebitel k dispozici, že se pokusil o požadované smírčí řízení.

Pokud spotřebitel jedná prostřednictvím zplnomocněného zástupce, musí být toto zmocnění přiloženo k žádosti.

Více informací o Smírčích Radách naleznete zde: http://www.bekeltetes.hu Více informací o místních Smírčích Radách naleznete zde: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Kontaktní údaje na jednotlivé regionální Smírčí Rady

Baranya Megyei Békéltető Testület

(Smírčí řada župy Baranya)
Adresa: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonní číslo: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

(Smírčí řada župy Bács-Kiskun)
Adresa: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonní číslo: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu
Webová stránka: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

(Smírčí řada župy Békés)
Adresa: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonní číslo: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
(Smírčí rada župy Borsod-Abaúj-Zemplén)

Adresa: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonní číslo: 06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
(Smírčí rada v Budapešti)

Adresa: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 99. I. em. 111.
Telefonní číslo: 06-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Webová stránka: bekeltet.bkik.hu

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület

(Smírčí rada župy Csongrád-Csanád)
Adresa:  6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonní číslo: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

(Smírčí řada župy Fejér)
Adresa:  8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonní číslo: 06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
(Smírčí rada župy Győr-Moson-Sopron)

Adresa:  9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonní číslo:  06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

(Smírčí rada župy Hajdú-Bihar)
Adresa: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonní číslo: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
(Smírčí řada župy Heves)

Adresa:  3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonní číslo: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
(Smírčí rada župy Jász-Nagykun-Szolnok)

Adresa: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonní číslo:  06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

(Smírčí rada okresu Komárem-Esztergom)
Adresa: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonní číslo:  06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
(Smírčí rada župy Nógrád)

Adresa:  3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonní číslo:  06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

(Smírčí řada župy Pest)
Adresa: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Korespondenční adresa:1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonní číslo:  06-1-792-7881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Webová stránka: http://panaszrendezes.hu/

Somogy Megyei Békéltető Testület
(Smírčí řada župy Somogy)

Adresa:   7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonní číslo:  06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
(Smírčí řada župy Szabolcs-Szatmár-Bereg)

Adresa:   4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonní číslo:  06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
(Smírčí řada župy Tolna)

Adresa:   7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonní číslo:  06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
(Smírčí řada župy Vas)

Adresa:   9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonní číslo:  06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
(Smírčí řada župy Veszprém)

Adresa: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.
Telefonní číslo:  +36-88-814-121 
Fax: 06-88-412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
(Smírčí rada župy Zala)

Adresa: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonní číslo:  06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Platforma pro řešení sporů online

Evropská komise vytvořila webovou stránku, na které se spotřebitelé mohou zaregistrovat a řešit své spory při nakupování online vyplněním formuláře žádosti, čímž se vyhnou soudnímu řízení. To umožní spotřebitelům vymáhat svá práva, aniž by jim v tom bránila například vzdálenost.

Chcete-li podat stížnost na produkt nebo službu zakoupenou online a nechcete se nutně obrátit na soud, můžete použít nástroj pro řešení sporů online. Na portálu si vy a obchodník, proti kterému jste podali stížnost, můžete společně vybrat orgán pro řešení sporů, který se bude vaší stížností zabývat.

Platforma pro řešení sporů online je k dispozici zde:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Autorská práva

Podle § 1 odst. 1 zákona LXXVI o autorských právech z roku 1999 (dále jen "zákon o autorských právech") jsou webové stránky považovány za autorské dílo, a proto jsou všechny jejich části chráněny autorskými právy. Podle § 16 odst. 1 autorského zákona je zakázáno neoprávněné používání grafiky, softwarových řešení, výtvorů počítačových programů, které jsou umístěny na webových stránkách, nebo používání jakýchkoli aplikací, které mohou upravovat webové stránky nebo jejich části. Jakýkoli materiál může být z těchto webových stránek a jejich databáze reprodukován pouze s písemným souhlasem držitele autorských práv a s odkazem na webové stránky s uvedením zdroje. Držitel autorských práv: VR Software Kft.

Částečná neplatnost, kodex chování

Pokud je některé ustanovení VOP právně neplatné nebo neúčinné, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a místo neplatné nebo vadné části se použijí ustanovení platného práva.

Prodávající nemá kodex chování podle zákona o zákazu nekalých obchodních praktik vůči spotřebitelům.

Informace o fungování zboží obsahujícího digitální baterie ao technickém ochranném opatření, které se má uplatňovat

Dostupnost serverů, které poskytují údaje zobrazené na webové stránce, je vyšší než 99,9 % ročně. Všechny údaje se pravidelně zálohují, aby bylo možné v případě problému obnovit původní údaje. Údaje zobrazené na webové stránce jsou uloženy v databázích MSSQL a MySQL. Citlivé údaje se ukládají pomocí šifrování s přiměřenou silou a šifrují se pomocí hardwarové podpory zabudované v procesoru.

Informace o základních vlastnostech zboží

Na webové stránce jsou v popisu každého výrobku uvedeny informace o základních vlastnostech výrobků, které jsou k dispozici na nákup.

Oprava chyb při zadávání údajů - Odpovědnost za přesnost poskytnutých údajů

Během procesu objednávky máte vždy možnost upravit zadané údaje před dokončením objednávky (kliknutím na tlačítko zpět v prohlížeči se otevře předchozí stránka, takže zadané údaje můžete opravit, i když jste již přešli na další stránku). Upozorňujeme, že je vaší odpovědností zajistit, aby údaje, které poskytnete, byly zadány správně, protože produkt bude účtován a odeslán na základě údajů, které poskytnete. Upozorňujeme, že nesprávná zadaná e-mailová adresa nebo plná poštovní schránka může mít za následek nedoručení potvrzení a zabránit uzavření smlouvy. Pokud zákazník dokončil svoji objednávku a zjistí chybu v poskytnutých údajích, musí co nejdříve iniciovat změnu své objednávky. Zákazník může oznámit Prodávajícímu změnu nesprávné objednávky zasláním e-mailu z e-mailové adresy uvedené při objednávce nebo telefonicky.

Používání webové stránky

K nákupu není třeba se zaregistrovat.

Proces nakupování

Výběr produktu

Klepnutím na kategorie výrobků na webové stránce si můžete vybrat požadovaný sortiment výrobků a jednotlivé výrobky v rámci něj. Klepnutím na každý výrobek naleznete jeho fotografii, číslo výrobku, popis a cenu. Při nákupu vám bude účtována cena uvedená na webové stránce.

Přidat do košíku

Po výběru Výrobku můžete kliknutím na tlačítko "Přidat do košíku" přidat do košíku libovolný počet Výrobků, aniž byste se zavázali k nákupu nebo platbě, protože přidání Výrobku do košíku nepředstavuje předkládání nabídky.

Doporučujeme vám přidat výrobek do nákupního košíku, i když si nejste jisti, jestli si jej chcete koupit, protože tak jedním kliknutím uvidíte, které výrobky jste si právě vybrali, a můžete si je prohlédnout a porovnat na jedné obrazovceObsah nákupního košíku je možné až do finalizace objednávky - do stisku tlačítka "Finalizovat objednávku" - libovolně upravovat, produkty z košíku odstraňovat, přidávat do něj nové produkty a měnit požadované číslo produktu.

Přidáte-li vybraný produkt do nákupního košíku, zobrazí se samostatné okno s textem "Produkt přidaný do košíku". Pokud si nepřejete vybrat další produkty, klikněte na tlačítko "Další ke košíku"! Chcete-li si vybraný produkt znovu prohlédnout nebo přidat jiný produkt do nákupního košíku, klikněte na tlačítko "Zpět na produkt"!

Zobrazit košík

Při používání webové stránky můžete kdykoli zkontrolovat obsah nákupního košíku kliknutím na ikonu "Zobrazit košík" v horní části webové stránky. Zde můžete odstranit vybrané produkty z košíku nebo změnit počet položek v košíku. Po kliknutí na tlačítko "Aktualizovat košík" systém zobrazí informace, které jste změnili, včetně ceny produktů, které jste přidali do košíku. Pokud si nepřejete vybrat další produkty a přidat je do nákupního košíku, můžete pokračovat v nakupování kliknutím na tlačítko „Objednat“.

Zadávání údajů zákazníka

 Po stisku tlačítka "Objednat" se zobrazí obsah nákupního košíku a celková nákupní cena vybraných produktů. V políčku "Doručovací služba" musíte zaškrtnout, zda si přejete objednaný výrobek vyzvednout osobně (osobní odběr) nebo si jej nechat doručit. V případě doručení systém uvede poplatek za doručení, který musíte zaplatit v případě objednávky.

Do textového pole "Údaje o uživateli" můžete zadat svou e-mailovou adresu a do textového pole "Fakturační údaje" své celé jméno, adresu a telefonní číslo. Do textového pole "Dodací údaje" systém automaticky uloží data zadaná v poli "Fakturační údaje". Pokud požadujete doručení na jinou adresu, zrušte zaškrtnutí políčka. Do textového pole "Poznámka" můžete přidat jakékoli další informace.

Přehled objednávky

Po vyplnění výše uvedených textových polí můžete kliknutím na "Pokračovat s dalším krokem" pokračovat v procesu objednávky nebo kliknutím na "Zrušit" vymazat/opravit dosud zadané údaje a vrátit se k obsahu Košíku. Klepnutím na "Pokračovat s dalším krokem" se dostanete na stránku "Přehled objednávky". Zde můžete vidět souhrn informací, které jste předtím zadali, například obsah nákupního košíku, údaje o uživateli, fakturační a dodací údaje a částku, kterou platíte (tyto informace zde již nemůžete změnit, pokud nekliknete na tlačítko "Zpět").

Dokončení objednávky (předložení nabídky)

Pokud jste se přesvědčili, že obsah nákupního košíku odpovídá produktům, které chcete objednat, a že vaše údaje jsou správné, můžete dokončit objednávku kliknutím na tlačítko "Objednat". Informace uvedené na webové stránce nepředstavují nabídku prodávajícího na uzavření smlouvy. V případě objednávek, na které se vztahují tyto VOP, se za uchazeče považujete vy.

Klepnutím na tlačítko "Objednat" výslovně potvrzujete, že vaše nabídka se považuje za uskutečněnou a že vaše prohlášení bude podléhat platbě v případě potvrzení ze strany Prodávajícího v souladu s těmito VOP. Nabídkou jste vázáni po dobu 48 hodin. Pokud prodávající nepotvrdí vaši nabídku do 48 hodin v souladu s těmito všeobecnými podmínkami, budete osvobozeni od nabídkové povinnosti.

Zpracování objednávky, uzavření smlouvy

Objednávky se zpracovávají ve dvou fázích. Objednávku můžete zadat kdykoli. Nejprve obdržíte automatické potvrzení vaší objednávky, ve kterém je zaznamenána pouze skutečnost, že vaše objednávka byla přijata prostřednictvím webové stránky, ale toto potvrzení nepředstavuje přijetí vaší nabídky. Pokud zjistíte, že automatické potvrzující e-mailové oznámení obsahuje nesprávné údaje o vás (např. jméno, doručovací adresu, telefonní číslo atd.), jste povinni nás o tom neprodleně informovat e-mailem a uvést správné údaje. Pokud do 24 hodin od odeslání objednávky nedostanete automatický potvrzující e-mail, kontaktujte nás, protože vaše objednávka možná nebyla přijata z technických důvodů.

Po odeslání nabídky prodávající potvrdí vaši nabídku druhým e-mailem. Smlouva vzniká, když se vám ve vašem poštovním systému zpřístupní potvrzující e-mail zaslaný Prodávajícím (druhé potvrzení).

Způsob platby

Bankovní převod

Za produkty můžete zaplatit i bankovním převodem. (Momentálně není aktivní)

Platba bankovní kartou prostřednictvím systému Stripe

Pokud zvolíte tento způsob platby, budete přesměrováni do systému Stripe, kde můžete k úhradě účtu použít své bankovní karty. Ve všech případech je nutné na stránce platebního řešení zadat údaje o bankovní kartě, aby se za žádných okolností nedostaly k obchodníkovi. Celková částka objednávky bude stržena z vaší bankovní karty po zadání objednávky.

PayPal

Služba PayPal je dostupná pro nakupující ve více než 200 zemích a umožňuje snadný a bezpečný způsob platby.

Služba PayPal má mnoho výhod, které usnadňují a urychlují nakupování a zároveň chrání vaše finanční informace:

 • E-mail a heslo. To je vše, co potřebujete k platbě nebo převodu peněz prostřednictvím služby PayPal. A vaše kreditní karta může zůstat v peněžence.
 • Na platbu nemusíte nahrávat peníze na svůj účet PayPal. Jediné, co musíte udělat, je přiřadit svou kreditní kartu k účtu PayPal, a to stačí, když uděláte jen jednou na začátku.
 • PayPal je celosvětově uznávaná platební metoda, která je zárukou bezpečných transakcí a umožňuje platit za produkty online ve 26 různých měnách.
 • Zaregistrujte se do služby PayPal a plaťte v internetovém obchodě jednodušší!

Způsoby převzetí, poplatky za převzetí

Odesílání e-mailem

Nebudou vám účtovány žádné poplatky.

Lhůta plnění

Obecná dodací lhůta objednávky je maximálně 30 dní od data potvrzení objednávky. V případě prodlení ze strany Prodávajícího je Kupující oprávněn stanovit dodatečnou lhůtu. Pokud Prodávající nesplní svou povinnost ve lhůtě odkladu, Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy.

Výhrada práv, výhrada vlastnictví

Pokud jste si předtím objednali Zboží tak, že v době doručení jste jej nepřevzali (kromě případů, kdy jste využili svého práva na odstoupení od smlouvy) nebo pokud bylo Zboží vráceno Prodávajícímu s označením nehledané, Prodávající podmíní splnění objednávky zaplacením kupní ceny a nákladů na doručení předem.

Prodávající může zadržet dodání Zboží, dokud se nepřesvědčí, že cena Zboží byla úspěšně zaplacena prostřednictvím elektronického platebního řešení (včetně případu Zboží placeného bankovním převodem, kdy Kupující převede kupní cenu v měně členského státu, ve kterém se zboží prodává, a Prodávající neobdrží celou částku kupní. ceny a poplatků za dodání z důvodu konverze a bankovních provizí a nákladů). Pokud cena Zboží nebyla zaplacena v plné výši, Prodávající může požádat Kupujícího o doplnění kupní ceny.

Prodej do zahraničí

Prodávající používáním webové stránky nerozlišuje kupující na území Maďarska a kupující mimo území Maďarska v Evropské unie. Není-li v těchto VOP stanoveno jinak, Prodávající zajistí dodání/vyzvednutí objednaných výrobků v Maďarsku.

Ustanovení těchto VOP se vztahují i ​​na nákupy uskutečněné mimo Maďarsko za předpokladu, že pro účely tohoto ustanovení se spotřebitelem rozumí státní příslušník členského státu nebo podnikatel se sídlem v členském státě, který nakupuje zboží nebo služby v rámci Evropské unie výlučně pro účely konečné spotřeby nebo na účely jejich používání nebo jednání s takovým záměrem v souladu s ustanoveními příslušného nařízení. Spotřebitel je fyzická osoba, která jedná pro účely, které jsou mimo rámec jejích obchodních, průmyslových, řemeslných nebo odborných činností.

Komunikačním a nákupním jazykem je především maďarský jazyk, prodávající není povinen komunikovat s kupujícím v jazyce členského státu kupujícího.

Prodávající není povinen dodržovat ani informovat kupujícího o jakýchkoli mimosmluvních požadavcích, jako jsou požadavky na označování nebo specifické požadavky pro dané odvětví, které jsou stanoveny ve vnitrostátním právu členského státu kupujícího ve vztahu k dotčenému výrobku.

Prodávající uplatňuje maďarskou DPH na všechny výrobky, není-li uvedeno jinak.

Zákazník může uplatnit svá práva na vymáhání v souladu s těmito VOP.

V případě elektronické platby se platba provádí v měně určené prodávajícím.

Prodávající může zadržet dodání výrobku, dokud se nepřesvědčí, že cena výrobku byla úspěšně zaplacena prostřednictvím elektronického platebního řešení (včetně případů výrobků placených bankovním převodem, když kupující převede kupní cenu v měně členského státu, ve kterém se výrobek prodává, a prodávající neobdrží celou částku kupní ceny a poplatek za doručení z důvodu konverze a bankovních provizí a nákladů). Pokud cena výrobku nebyla zaplacena v plné výši, prodávající může požádat kupujícího o doplnění kupní ceny.

Prodávající poskytne nemaďarským kupujícím stejné možnosti doručení jako maďarským kupujícím, aby mohl dodat výrobek.

Pokud Zákazník může požádat o dodání Výrobku do Maďarska nebo jiného členského státu Evropské unie v souladu s VOP, Zákazník, který není občanem Maďarska, může také požádat o dodání některým ze způsobů dodání uvedených ve VOP.

Pokud si zákazník může vybrat možnost osobního převzetí výrobku od prodávajícího v souladu s VOP, je tato možnost k dispozici i zákazníkům mimo Maďarsko.

Zákazník může požádat o zaslání výrobku do zahraničí na vlastní náklady. Toto právo se nevztahuje na maďarské zákazníky.

Prodávající splní objednávku po zaplacení poplatku za doručení, pokud Zákazník nezaplatí Prodávajícímu poplatek za doručení nebo nezajistí vlastní doručení v dohodnutém termínu, Prodávající odstoupí od smlouvy a vrátí Zákazníkovi předem zaplacenou kupní cenu.

Informace pro spotřebitele

Informace o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Podle článku 8:1 odst. 1 bodu 3 občanského zákoníku se za spotřebitele považují pouze fyzické osoby jednající mimo rámec své profese, samostatné výdělečné činnosti nebo podnikatelské činnosti, takže právnické osoby nemohou uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu!Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu podle § 20 nařízení vlády č. 45/2014 (26.II.).

Spotřebitel může uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy v případě smlouvy o prodeji zboží do 14 dnů ode dne převzetí

 1. aa) zboží,
 2. ab) v případě nákupu více než jednoho Zboží, pokud je každé Zboží dodáno v jinou dobu, ode dne převzetí posledního Zboží

spotřebitelem nebo třetí stranou odlišnou od dopravce a určenou spotřebitelem.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy stanovená nařízením vlády č. 45/2014 (26.II.) činí 14 dní, přičemž lhůta pro odstoupení od smlouvy přesahující tuto lhůtu, k níž se prodávající zavázal v těchto VOP, je dobrovolným závazkem nad rámec zákonných ustanovení.

Žádným ustanovením tohoto článku není dotčeno právo spotřebitele uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy podle tohoto článku v období mezi datem uzavření smlouvy a datem převzetí Zboží.Pokud spotřebitel podal návrh na uzavření smlouvy, má právo tento návrh před uzavřením smlouvy odvolat, čímž zaniká jeho povinnost podat návrh na uzavření smlouvy.

Prohlášení o odstoupení od smlouvy, uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy 

Spotřebitel může uplatnit právo stanovené v článku 20 nařízení vlády č. 45/2014 (26.II.) prostřednictvím jasného prohlášení v tomto smyslu nebo pomocí vzorového prohlášení, které lze stáhnout z internetových stránek. 

Platnost odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Právo na odstoupení od smlouvy se považuje za uplatněné ve lhůtě, pokud spotřebitel v této lhůtě odešle své prohlášení. Tato lhůta činí 14 dní.

V případě písemného odstoupení nebo výpovědi postačí zaslat oznámení o odstoupení nebo výpovědi do 14 dnů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy stanovená nařízením vlády č. 45/2014 (26.II.) činí 14 dní, přičemž lhůta pro odstoupení od smlouvy přesahující tuto lhůtu, k níž se prodávající zavázal v těchto VOP, je dobrovolným závazkem nad rámec zákonných ustanovení.

Je na spotřebiteli, aby prokázal, že uplatnil své právo na odstoupení od smlouvy v souladu s tímto ustanovením.

Prodávající je povinen potvrdit spotřebiteli prohlášení o odstoupení od smlouvy při jeho přijetí na elektronickém nosiči.

Povinnosti prodávajícího v případě odstoupení od smlouvy ze strany Spotřebitele

Povinnost prodávajícího vrátit peníze

Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy v souladu s § 22 nařízení vlády 45/2014 (26.II.), Prodávající vrátí celkovou částku zaplacenou Spotřebitelem jako protihodnotu včetně nákladů vzniklých v souvislosti s plněním včetně poplatku za doručení, a to nejpozději do čtrnácti dnů ode dne , když se o odstoupení dozvěděl. Upozorňujeme, že toto ustanovení se nevztahuje na dodatečné náklady vzniklé výběrem jiného způsobu dopravy, než je nejlevnější standardní způsob dopravy.

Způsob povinnosti prodávajícího vrátit peníze

V případě odstoupení od smlouvy nebo jejího ukončení v souladu s § 22 vládního nařízení 45/2014 (26.II.) Prodávající vrátí Spotřebiteli vrácenou částku stejným způsobem, jaký Spotřebitel použil jako způsob platby. S výslovným souhlasem Spotřebitele může Prodávající použít jiný způsob platby k vrácení peněz, ale Spotřebiteli nebude účtován žádný další poplatek. Prodávající neodpovídá za zpoždění způsobené nesprávným a/nebo nepřesným číslem bankovního účtu nebo nesprávnou poštovní adresou poskytnutou spotřebitelem.

Dodatečné náklady

Pokud si spotřebitel výslovně zvolí jiný způsob dopravy než nejméně nákladný obvyklý způsob dopravy, prodávající není povinen uhradit dodatečné náklady, které z toho vyplývají. V takovém případě jsme povinni vrátit vám peníze až do výše uvedených standardních poplatků za doručení

Právo na zadržení

Prodávající může zadržet částku splatnou spotřebiteli do té doby, než spotřebitel zboží nevrátí nebo dokud bez jakýchkoli pochybností neprokáže, že zboží vrátil; zohlednit by se měl dřívější z těchto dvou dat. Zásilky zaslané kurýrem nebo poštou nemůžeme přijmout.

Povinnosti spotřebitele v případě odstoupení od smlouvy nebo jejího ukončení

Vrácení výrobku

Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy v souladu s § 22 Nařízení vlády 45/2014 (26.II.), musí výrobek vrátit neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne odstoupení od smlouvy, nebo jej předat Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím k převzetí výrobku. Vrácení se považuje za provedené včas, pokud spotřebitel odešle výrobek před uplynutím lhůty.

Přímé náklady na vrácení výrobku

Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení výrobku. Výrobek je třeba vrátit na adresu prodávajícího. Vypoví-li spotřebitel smlouvu o poskytnutí služby uzavřenou mimo obchodní prostory nebo na dálku po zahájení plnění, musí zaplatit obchodníkovi poplatek přiměřený poskytnuté službě do dne oznámení výpovědi obchodníkovi. Částka, kterou má spotřebitel zaplatit na poměrném základě, se určí na základě celkové částky odměny dohodnuté ve smlouvě plus daň. Pokud Spotřebitel prokáže, že takto stanovená celková částka je nepřiměřeně vysoká, vypočítá se poměrná částka na základě tržní hodnoty služeb poskytnutých do data ukončení smlouvy. Upozorňujeme, že nemůžeme přijímat výrobky vrácené na dobírku.

Odpovědnost spotřebitele za snížení hodnoty

Spotřebitel je zodpovědný za znehodnocení vyplývající z používání nad rámec používání potřebného ke zjištění povahy, vlastností a fungování výrobku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit v těchto případech

Prodávající vás výslovně upozorňuje na skutečnost, že nemůžete uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy podle § 29 Nařízení vlády 45/2014 (II.26.). (1) v případech uvedených v odstavci 1:

 1. v případě smlouvy o poskytnutí služby po úplném poskytnutí služby, pokud podnik zahájil plnění s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel uznal, že po úplném poskytnutí služby ztratí právo na odstoupení od smlouvy;
 2. pro výrobek nebo službu, jejichž cena nebo poplatek podléhají výkyvům na finančním trhu, které jsou mimo kontrolu podniku a které mohou nastat během období stanoveného pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy;
 3. v případě výrobku, který není prefabrikovaným výrobkem, který byl vyroben podle pokynů nebo na výslovnou žádost spotřebitele, nebo výrobku, který je jasně personalizovaný pro spotřebitele;
 4. pokud jde o výrobky podléhající zkáze nebo výrobky, které si zachovají svou kvalitu během krátkého období;
 5. v případě zapečetěných výrobků, které se po otevření po doručení nemohou vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů;
 6. v souvislosti s výrobkem, který je vzhledem ke své povaze po přepravě neoddělitelně smíchán s jinými výrobky;
 7. jde-li o alkoholický nápoj, jehož skutečná hodnota závisí na výkyvech na trhu způsobem, který podnik nemůže ovlivnit, a jehož cena byla dohodnuta mezi stranami v době uzavření kupní smlouvy, ale smlouva se plní až 30 dnů po uzavření smlouvy;
 8. v případě smlouvy o poskytování služeb, když podnik vyhledá spotřebitele na jeho výslovnou žádost, aby provedl naléhavou opravu nebo údržbu;
 9. při prodeji a koupi zapečetěných zvukových nebo obrazových záznamů a kopií počítačového softwaru, pokud Spotřebitel po dodání otevřel obal;
 10. v případě novin, časopisů a periodik, s výjimkou smluv o předplatném;
 11. v případě smluv uzavřené veřejnou dražbou;
 12. v případě smluv o poskytování ubytování, dopravy, pronájmu automobilů, stravování nebo volnočasových aktivit, s výjimkou služeb spojených s bydlením, je-li ve smlouvě uveden termín nebo lhůta plnění;
 13. v souvislosti s digitálním obsahem poskytovaným na nehmotném nosiči, pokud podnik začal plnit s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel současně s udělením tohoto souhlasu potvrdil, že po zahájení plnění ztratí právo na odstoupení od smlouvy.

Požadavky plnění smlouvy

Požadavky plnění smlouvy v případě zboží prodávaného v rámci spotřebitelské smlouvy obecně av případě zboží obsahující digitální prvek

Zboží a plnění musí v době plnění splňovat požadavky nařízení vlády 373/2021 (VI.30.).

Aby se plnění považovalo za souladné se smlouvou, Zboží, které je předmětem smlouvy, musí

 • být v souladu s popisem, množstvím, kvalitou a typem jak je uvedeno ve smlouvě, a musí mít funkčnost, kompatibilitu, interoperabilitu a jiné vlastnosti specifikované ve smlouvě
 • být vhodné pro jakýkoli účel určený spotřebitelem, na který spotřebitel upozornil Prodávajícího nejpozději v době uzavření smlouvy a který Prodávající akceptoval
 • mít veškeré příslušenství a návod k použití specifikované ve smlouvě, včetně návodu k uvedení do provozu, pokynů k instalaci a zákaznické podpory, a
 • zajistit aktualizace uvedené ve smlouvě.

Aby se plnění považovalo za souladné se smlouvou, Zboží, které je předmětem smlouvy, musí

 •  být vhodný pro účely, které v případě stejného typu Zboží při absenci právních předpisů a technických norem platný kodex chování vyžaduje,
 • mít množství, kvalitu, výkon a jiné vlastnosti, zejména pokud jde o funkčnost, kompatibilitu, dostupnost, nepřetržitost a bezpečnost, které může Spotřebitel důvodně očekávat, jak je to obvyklé pro Zboží stejného druhu, s přihlédnutím k jakémukoli veřejnému prohlášení Prodávajícího, jeho zástupce nebo jakékoli jiné osoby v distribučním řetězci, týkající se zvláštních vlastností Zboží, zejména v reklamě nebo na etiketě
 • mít příslušenství a návod, které by spotřebitel mohl rozumně očekávat, včetně obalu a návodu k instalaci, a
 • odpovídat vlastnostem a popisu Zboží prezentovaného jako vzorek nebo model nebo zpřístupněného jako zkušební verze společností před uzavřením smlouvy.

Zboží nemusí být v souladu s výše uvedeným veřejným prohlášením, pokud Prodávající prokáže, že

 • veřejné prohlášení neznal a ani ho nemusel znát
 • veřejné prohlášení bylo v době uzavření smlouvy řádně opraveno, nebo
 • veřejné prohlášení nemohlo ovlivnit rozhodnutí držitele práva uzavřít smlouvu.

Požadavky na smluvní plnění při prodeji zboží prodávaného na základě spotřebitelské smlouvy

Prodávající se považuje za vadně plnícího, je-li vada zboží způsobena nesprávnou instalací za předpokladu, že

 1. a) instalace je součástí kupní smlouvy a byla provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost, nebo
 2. b) instalaci měl provést spotřebitel a nesprávná instalace je důsledkem nedostatků v návodu k instalaci, který poskytl prodávající nebo v případě zboží obsahujícího digitální prvky poskytovatel digitálního obsahu nebo digitální služby.

Pokud kupní smlouva stanoví, že zboží má být uvedeno do provozu prodávajícím nebo na odpovědnost prodávajícího, plnění se považuje za ukončené prodávajícím, když je uvedení do provozu ukončeno.

Pokud se v případě zboží obsahujícího digitální prvky v kupní smlouvě stanoví nepřetržité poskytování digitálního obsahu nebo digitálních služeb během určitého období, prodávající odpovídá za vadu digitálního obsahu zboží, pokud se tato vada vyskytne nebo stane zjevnou do dvou let od dodání zboží v případě nepřetržitého poskytování během období nepřesahujícího dva roky.

Požadavky na smluvní plnění pro zboží obsahující digitální prvky prodávané na základě spotřebitelské smlouvy

V případě zboží obsahujícího digitální prvky musí prodávající zajistit, aby byl spotřebitel informován o všech aktualizacích digitálního obsahu zboží nebo digitální služby spojené se zbožím včetně bezpečnostních aktualizací, které jsou potřebné pro zachování souladu zboží se smlouvou, a aby je spotřebitel také obdržel.

Prodávající zpřístupní aktualizaci, pokud se v kupní smlouvě stanoví jednorázové dodání digitálního obsahu nebo digitální služby, pak druh a účel zboží a digitálních prvků a zvláštní okolnosti a povaha smlouvy jsou takové, jaké mohl spotřebitel rozumně očekávat, nebo digitální obsah zajišťuje nepřetržité dodání během určitého období , musí být v případě nepřetržitého dodání po dobu nepřesahující dva roky poskytována po dobu dvou let ode dne dodání zboží.

Pokud je v kupní smlouvě stanoveno jednorázové dodání digitálního obsahu nebo digitální služby, prodávající musí zajistit, aby byla aktualizace k dispozici po dobu dvou let ode dne dodání zboží, které mohl spotřebitel důvodně očekávat na základě druhu a účelu zboží a digitálních prvků, konkrétních okolností a povahy smlouvy.Pokud spotřebitel neinstaluje poskytnuté aktualizace v přiměřené lhůtě, prodávající neodpovídá za vady zboží, pokud jsou způsobeny výlučně nepoužitím příslušné aktualizace, za předpokladu, že

 1. a) prodávající informoval spotřebitele o dostupnosti aktualizace a důsledcích jejího nenainstalování ze strany spotřebitele a
 2. b) neúspěšná instalace aktualizace ze strany spotřebitele nebo nesprávná instalace aktualizace ze strany spotřebitele není způsobena nedostatkem instalačních pokynů poskytnutých Prodávajícím.

Chybné plnění nelze zjistit, pokud byl spotřebitel v době uzavření smlouvy výslovně informován o tom, že určitá vlastnost zboží se liší od vlastnosti zde popsané, a spotřebitel tento rozdíl v době uzavření kupní smlouvy výslovně akceptoval.

Informace týkající se zaručení vhodnosti produktů týkající se záruky zboží a ručení věcných nedostatků

Tato část informačního sdělení pro spotřebitele byla vypracována na základě zmocnění § 9 ods. 3 nařízení vlády 45/2014 ( II.26. ) v souladu s přílohou číslo 3 nařízení vlády 45/2014 ( II.26. ) .

Ručení za věcné nedostatky

V jakých případech můžete uplatnit své právo na záruku na příslušenství?

V případě vadného plnění ze strany prodávajícího můžete vůči prodávajícímu uplatnit nárok z vadného plnění v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a v případě spotřebitelských smluv v souladu s ustanoveními nařízení vlády č. 373/2021 (30.VI.).

Jaká práva máte v rámci ručení za věcné nedostatky?

Obecná pravidla týkající se práv vyplývajících ze záruky na příslušenství

Dle vlastního uvážení můžete uplatnit následující záruční nároky na příslušenství:

Můžete požádat o opravu nebo výměnu, pokud není pro vás možné splnit požadavek dle vašeho výběru nebo by to Prodejci způsobilo neúměrné dodatečné náklady na splnění vaší jiné poptávky. Pokud jste nepožádali nebo jste nemohli požádat o opravu nebo výměnu, můžete požádat o přiměřené snížení ceny nebo můžete dát vadu opravit nebo vyměnit na náklady Prodávajícího, nebo v krajním případě můžete odstoupit od smlouvy.

Můžete přejít z jednoho práva na záruku na druhé, ale náklady na změnu hradíte vy, pokud to nebylo opodstatněné nebo pokud k tomu uvedl důvod Prodejce.

V případě spotřebitelské smlouvy se musí předpokládat, pokud se neprokáže opak, že vada zboží a zboží obsahujícího digitální prvky byla zjištěna do jednoho roku ode dne plnění smlouvy a byla přítomna již v době plnění zboží, pokud tato domněnka není neslučitelná s povahou zboží nebo povahou vady.

V případě použitého Zboží se práva na záruku a garanci obvykle liší od obecných pravidel. V případě použitého Zboží se může brát v úvahu i chybné plnění, ale musí se zohlednit okolnosti, za kterých Kupující mohl očekávat výskyt určitých chyb. V důsledku zastarávání se zvyšuje výskyt určitých chyb, což znamená, že nelze předpokládat, že výrobek z druhé ruky může mít stejnou kvalitu jako nový výrobek. Na základě toho může kupující uplatnit záruční práva pouze na vady, které se vyskytují vedle vad vyplývajících z používání a nezávisle na nich. Pokud je použitý výrobek vadný a spotřebitel byl o tom informován v době nákupu, Poskytovatel služeb neodpovídá za známou vadu.

V případě kupujících, kteří nejsou spotřebiteli, je doba platnosti práva na reklamaci v rámci záruky 1 rok ode dne dodání.

Zvláštní pravidla o záručních právech na zboží prodávané na základě spotřebitelské smlouvy a na zboží obsahující digitální prvek

V případě smlouvy mezi spotřebitelem a podnikatelem o prodeji zboží, které je movitým zbožím nebo o dodání digitálního obsahu, se na spotřebitele vztahují ustanovení uvedená v bodě "Obecná pravidla o právech ze záruky na příslušenství" s výjimkami uvedenými v tomto bodě.

V případě smlouvy mezi spotřebitelem a podnikatelem o prodeji zboží, které představuje movitý majetek, nebo o poskytování digitálního obsahu nemůže Spotřebitel v rámci uplatnění svých práv ze záruky na příslušenství odstranit vadu sám nebo ji nechat odstranit jinou osobou na náklady Prodávajícího.

Prodávající může odmítnout uvést Zboží do souladu se smlouvou, pokud oprava nebo výměna není možná nebo by Prodávajícímu způsobila nepřiměřené dodatečné náklady, přičemž se zohlední všechny okolnosti včetně hodnoty Zboží v původním stavu a závažnosti porušení smlouvy.

Spotřebitel je rovněž oprávněn – v závislosti na závažnosti porušení smlouvy – požadovat poskytnutí přiměřené náhrady nebo vypovědět kupní smlouvu, pokud

 • prodávající neprovedl opravu nebo výměnu, nebo ji provedl, ale nedodržel zcela nebo částečně níže uvedené podmínky
  • prodávající musí zajistit vrácení vyměněného zboží na vlastní náklady
  • pokud oprava nebo výměna vyžaduje odstranění zboží, které bylo uvedeno do provozu v souladu s povahou a účelem zboží před tím, než se vada projevila, tak povinnost opravy nebo výměny zahrnuje odstranění nevyhovujícího zboží a instalaci zboží dodaného jako náhrada nebo opraveného zboží nebo úhradu nákladů. k odstranění nebo instalaci.
 • odmítl zajistit soulad zboží se smlouvou
 • opakovaně nedochází k plnění navzdory pokusům Prodávajícího uvést zboží do souladu se smlouvou
 • vada je takové závažnosti, že odůvodňuje okamžité snížení ceny nebo okamžité ukončení kupní smlouvy, nebo
 • Prodávající se nezavázal uvést zboží do souladu se smlouvou, nebo je z okolností zřejmé, že společnost neuvede zboží do souladu se smlouvou v přiměřené lhůtě nebo bez značné újmy na zájmech Spotřebitele.

Pokud chce spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vadného plnění, důkazní břemeno, že vada je nepodstatná, nese prodávající.

Spotřebitel je oprávněn zadržet zbývající část kupní ceny vcelku nebo částečně podle závažnosti porušení smlouvy, dokud Prodávající nesplní své povinnosti týkající se souladu plnění a vadného plnění.

Všeobecným pravidlem je, že:

 • Prodávající musí zajistit vrácení vyměněného zboží na vlastní náklady
 • pokud oprava nebo výměna vyžaduje odstranění zboží, které bylo uvedeno do provozu v souladu s povahou a účelem zboží před tím, než se vada projevila, povinnost opravy nebo výměny zahrnuje odstranění nevyhovujícího zboží a uvedení do provozu zboží dodaného jako náhrada nebo opraveného zboží nebo úhradu nákladů na odstranění nebo uvedení do provozu.

Přiměřená lhůta pro opravu nebo výměnu zboží se počítá ode dne, kdy Spotřebitel oznámil podniku vadu.

Spotřebitel musí zpřístupnit zboží Podnikateli, aby jej mohl opravit nebo vyměnit.

Zaplacení protihodnoty je přiměřené, pokud se rovná rozdílu mezi hodnotou zboží, na kterou má spotřebitel nárok v případě smluvního plnění, a hodnotou zboží, které spotřebitel skutečně obdržel.

Právo Spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy lze uplatnit prostřednictvím prohlášení adresovaného Prodávajícímu, ve kterém vyjádří své rozhodnutí odstoupit od smlouvy.

Pokud se nesoulad týká jen určité části zboží dodaného na základě kupní smlouvy a podmínky uplatnění práva na odstoupení od smlouvy se vztahují na toto zboží, spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy pouze v souvislosti s nevyhovujícím zbožím, ale může odstoupit iv souvislosti s jakýmkoli jiným zbožím nabytým spolu s ním, nelze-li rozumně očekávat, že si Spotřebitel ponechá pouze zboží, které je v souladu se smlouvou.

Pokud Spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy v celém rozsahu nebo ve vztahu k části zboží dodaného na základě kupní smlouvy, tak

 • Spotřebitel musí vrátit dané zboží Prodávajícímu na jeho náklady a
 • Prodávající je povinen vrátit Spotřebiteli kupní cenu zaplacenou za příslušné zboží ihned poté, co obdrží zboží nebo potvrzení o vrácení zboží.

Jaká je lhůta pro uplatnění záruky?

O závadě nás musíte informovat hned, jak ji zjistíte, nejpozději však do dvou měsíců od zjištění závady. Měli byste si však uvědomit, že po uplynutí dvouleté promlčecí lhůty ode dne plnění smlouvy nemůžete uplatnit žádné právo na reklamaci vad.

Je-li předmětem smlouvy mezi spotřebitelem a podnikatelem použito zboží, strany se mohou dohodnout na kratší promlčecí lhůtě; v tomto případě nelze platně dohodnout promlčecí lhůtu kratší než jeden rok.

U koho si můžete uplatnit záruku na příslušenství?

Nárok na záruku můžete uplatnit u prodávajícího.

Jaké jsou další podmínky pro uplatnění vašich práv vyplývajících ze záruky na příslušenství?

Ve lhůtě šesti měsíců ode dne plnění můžete reklamovat vadu za předpokladu, že prokážete, že zboží nebo služby poskytl Prodávající. Po šesti měsících od data plnění však budete muset prokázat, že zjištěná vada existovala v době plnění.

Záruka na výrobek

Ve kterých případech můžete uplatnit své právo na záruku na výrobek?

V případě vady movité věci (Zboží) si můžete vybrat mezi reklamací příslušenství nebo reklamací výrobku.

Jaká práva máte v rámci záruky na výrobek?

V rámci záruky na výrobek můžete požádat pouze o opravu nebo výměnu vadného výrobku.

Ve kterých případech se výrobek považuje za vadný?

Výrobek je vadný, pokud nesplňuje požadavky na kvalitu platné v době jeho uvedení na trh nebo nemá-li vlastnosti popsané výrobcem.

Jaká je lhůta pro uplatnění záruky na výrobek?

Na uplatnění nároku na záruku na výrobek máte dva roky od data, kdy byl výrobek výrobcem uveden na trh. Po uplynutí tohoto období toto právo ztrácíte.

Vůči komu a za jakých dalších podmínek můžete uplatnit nárok na záruku na výrobek?

Své právo na reklamaci v rámci záruky na výrobek můžete uplatnit jen u výrobce nebo distributora movité věci. Pokud chcete uplatnit nárok na záruku na výrobek, musíte prokázat, že výrobek je vadný.

Ve kterých případech je výrobce (distributor) osvobozen od své záruční povinnosti na výrobek?

Výrobce (distributor) je osvobozen od své povinnosti poskytovat záruku na výrobek pouze tehdy, pokud může prokázat, že:

 • výrobek vyrobila nebo uvedla na trh pro jiné účely, než je její podnikání, nebo
 • vada nebyla zjistitelná podle stavu vědy a techniky v době, kdy byl výrobek uveden na trh, nebo
 • chyba na výrobku je způsobena aplikací legislativy nebo závazného úředního předpisu. Stačí, když výrobce (distributor) prokáže jeden důvod k osvobození.

Upozorňujeme, že nemůžete současně uplatnit nárok na záruku na příslušenství a na výrobek. Pokud je však vaše reklamace výrobku úspěšná, můžete si uplatnit záruční nárok na vyměněný výrobek nebo opravený díl u výrobce.

Záruka

V jakých případech můžete uplatnit své právo na záruku?

Podle nařízení vlády č. 151/2003 (IX. 22.) o povinné záruce na některé zboží dlouhodobé spotřeby je prodávající povinen poskytnout záruku na prodej nového zboží dlouhodobé spotřeby (např. technické zboží, nářadí, stroje) uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení , jakož i na jejich příslušenství a součásti ( dále v této části společně označované jako spotřební zboží ) v rozsahu v ní uvedeném .

Kromě toho může Prodávající poskytnout záruku i dobrovolně, přičemž v takovém případě musí kupujícímu jako Spotřebiteli poskytnout záruční prohlášení.

Záruční list musí být poskytnut spotřebiteli na trvanlivém nosiči nejpozději v době dodání zboží.

V záručním listu je třeba uvést:

 • jasné prohlášení, že v případě vadného plnění zboží je Spotřebitel oprávněn bezplatně uplatnit zákonná práva ze záruky a že tato práva nejsou zárukou dotčena
 • jméno a adresu osoby odpovědné za záruku
 • postup, který má Spotřebitel dodržovat při uplatňování záruky
 • označení zboží, na které se záruka vztahuje, a
 • podmínky záruky.

Jaká jsou vaše práva vyplývající ze záruky a v jakých lhůtách?

Záruční práva

Zákazník může zpravidla požadovat opravu nebo výměnu v rámci záruky, nebo opravu či výměnu vady provést na náklady odpovědné osoby, nebo požadovat snížení ceny, nebo v konečném důsledku odstoupit od smlouvy, pokud se odpovědná osoba nezavázala zboží opravit nebo vyměnit, nemůže tuto povinnost splnit v přiměřené lhůtě bez újmy na zájmech oprávněného, nebo jestliže zájem oprávněného k opravě nebo výměně zanikl.

Kupující může dle vlastního uvážení uplatnit reklamaci opravy i přímo v sídle prodávajícího, v kterémkoli provozu, pobočce nebo servisu uvedeném prodávajícím na záručním listě.

Lhůta pro uplatnění reklamace

Záruční nároky lze uplatnit během záruční doby, záruční doba je v souladu s Vládním nařízením 151/2003 (IX. 22.):

 1. jeden rok při prodejní ceně 588 CZK nebo více, ale ne více než 5888 CZK,
 2. dva roky při prodejní ceně přesahující 5888 CZK, avšak nepřesahující 14720 CZK,
 3. tři roky při prodejní ceně nad 14720 CZK.

Nedodržení těchto lhůt bude mít za následek ztrátu práv, ale v případě opravy spotřebního zboží se záruční doba prodlouží ode dne doručení na opravu o dobu, po kterou zákazník nemohl spotřební zboží používat podle určení v důsledku vady.

Záruční doba začíná běžet dnem dodání spotřebního zboží kupujícímu nebo, pokud instalaci provádí prodávající nebo jeho zástupce, dnem instalace.

Pokud zákazník uvede spotřební zboží do provozu po více než šesti měsících od dodání, záruční doba začíná běžet dnem dodání spotřebního zboží.

Pravidla týkající se vyřizování reklamace

Při vyřizování opravy se prodávající bude snažit provést opravu do 15 dnů. Lhůta pro opravu počíná běžet od převzetí spotřebního zboží.

Pokud trvání opravy nebo výměny přesáhne patnáct dní, prodávající musí informovat kupujícího o předpokládaném trvání opravy nebo výměny.

Pokud se během záruční doby při první opravě spotřebního zboží prodávajícím zjistí, že spotřební zboží nelze opravit, prodávající spotřební zboží vymění do osmi dnů, pokud se kupující nevyjádřil jinak. Pokud není možné spotřební zboží vyměnit, prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu uvedenou na dokladu o zaplacení kupní ceny spotřebního zboží předloženém spotřebitelem - faktuře nebo pokladním dokladu vystaveném dle zákona o DPH - a to do osmi dnů.

Přijetím VOP zákazník souhlasí s tím, že informace mu mohou být poskytnuty i elektronickými prostředky nebo jakýmkoli jiným způsobem, kterým lze prokázat jejich přijetí zákazníkem.

Pokud prodávající není schopen opravit spotřební zboží do 30 dnů:

 • pokud s tím Kupující souhlasil, oprava může být provedena později, nebo
 • pokud Kupující nesouhlasí s následným provedením opravy nebo se k tomu nevyjádřil, musí být spotřební zboží vyměněno do osmi dnů od bezvýsledného uplynutí 30-ti denní lhůty, nebo
 • pokud Kupující nesouhlasí s následným provedením opravy nebo neučinil prohlášení v tomto smyslu, ale spotřební zboží nelze vyměnit, prodejní cena uvedená na faktuře nebo dokladu o koupi spotřebního zboží musí být Kupujícímu vrácena do osmi dnů od bezvýsledného uplynutí 30-ti denní lhůty.

Pokud se spotřební zboží porouchá počtvrté, Kupující má právo:

 • kontaktovat prodávajícího s žádostí o opravu nebo
 • namísto nároku na opravu požádat prodávajícího o poměrné snížení kupní ceny podle § 6:159 odst. 2 písm. b) zákona V z roku 2013 o občanském zákoníku, nebo
 • namísto nároku na opravu opravit nebo vyměnit spotřební zboží na náklady prodávajícího podle čl. 6:159 odst. 2 písm. b) zákona V z roku 2013 o občanském zákoníku; nebo
 • pokud kupující tato svá práva (oprava, snížení ceny a jiné opravy na náklady prodávajícího) neuplatní nebo se nevyjádří, spotřební zboží musí být vyměněno do 8 dnů, a pokud spotřební zboží nemůže být vyměněno, prodejní cena uvedená na faktuře nebo dokladu o koupi spotřebního zboží musí být vrácena do 8 dnů.

Výjimky

Pravidla v části "Pravidla vyřizování reklamace" se nevztahují na elektrokola, elektrické skútry, čtyřkolky, motocykly, mopedy, automobily, obytné přívěsy, karavany, obytné přívěsy s přívěsy, přívěsy a motorová plavidla.

I v případě těchto produktů se však prodávající snaží vyřídit žádost o opravu do 15 dnů.

Pokud trvání opravy nebo výměny přesáhne patnáct dní, prodávající musí informovat kupujícího o předpokládaném trvání opravy nebo výměny.

Jaký je vztah mezi zárukou a jinými záručními právy?

Záruka je doplňkem k právům na záruku (záruka na výrobek a příslušenství), přičemž základní rozdíl mezi všeobecnými právy na záruku a zárukou spočívá v tom, že v případě záruky je důkazní břemeno pro spotřebitele příznivější.

Spotřební zboží, na které se vztahuje povinná záruka podle Nařízení vlády 151/2003, které je pevně zabudováno nebo které váží více než 10 kg nebo nemůže být přepravováno jako příruční zavazadlo ve veřejné dopravě, s výjimkou vozidel, musí být opraveno v místě provozu. Pokud opravu nelze provést na místě používání, demontáž, instalaci, odvoz a vrácení provede podnik nebo v případě žádosti o opravu podané přímo servisu, provede servis.

Závazek prodávajícího po dobu trvání povinné záruky nesmí obsahovat žádné podmínky pro spotřebitele, které jsou nevýhodnější než práva garantovaná podmínkami povinné záruky. Podmínky dobrovolné záruky však mohou být následně stanoveny libovolně, ale v takovém případě záruka nesmí mít vliv na zákonná práva spotřebitele, včetně práv založených na záruce způsobilosti.

Žádost o výměnu do tří pracovních dnů

V případě prodeje prostřednictvím internetového obchodu se rovněž uplatňuje požadavek výměny do tří pracovních dnů. Žádost o výměnu do tří pracovních dnů lze podat v případě nového zboží dlouhodobé spotřeby, na které se vztahuje Nařízení vlády 151/2003 (IX. 22.), pokud vada brání zamýšlenému použití. Žádost o výměnu lze podat do 3 pracovních dnů od data uvedení do provozu/nákupu.

Kdy je prodávající osvobozen od své záruční povinnosti?

Prodávající je osvobozen své záruční povinnosti jen tehdy, prokáže-li, že příčina vady vznikla po plnění.

Upozorňujeme, že nemůžete současně uplatnit záruku na příslušenství a záruku na výrobek na tutéž závadu, ale práva ze záruky vám patří bez ohledu na záruční práva.

 1. Závěrečná ustanovení
  • Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
  • Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
  • Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně Vás však budeme informovat pouze v případě, že máte vytvořený Uživatelský účet (abyste tuto informaci měli v případě, že budete objednávat nové Zboží, změna však nezakládá právo výpovědi, jelikož nemáme uzavřenou Smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět), nebo Vám na základě Smlouvy máme dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.
  • V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
  • Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
  • Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.
  • Tyto Podmínky nabývají účinnosti [11.1.2023].

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat."

 

Ochrana osobních údajů
Oznámení o ochraně osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů

Datum přijetí: 28-05-2022

Správce údajů

Jméno: VR Software Kft. 

Sídlo: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 21. 1. em. 5.

Korespondenční adresa, vyřizování stížností: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 21. 1. em. 5.

E-mail: info@vrsoft.hu

Telefonní číslo:

Webová stránka: https://vrsoft.hu

Poskytovatel hostingu

Jméno: UNAS Online Kft.

Korespondenční adresa: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

E-mailová adresa: unas@unas.hu

Popis zpracování údajů prováděného při provozování internetového obchodu

Tento dokument obsahuje veškeré relevantní informace o správě údajů v souvislosti s provozem internetového obchodu v souladu s obecným nařízením č. 2016/679 Evropské unie o ochraně osobních údajů (dále jen nařízení, GDPR) a zákonem CXII z roku 2011 (dále jen zákon o sebeurčení a svobodném přístupu k informacím).

Oznámení o používání souborů cookies

Co je to cookie?
Správce údajů používá při návštěvě webových stránek tzv. cookies. Soubor cookie je informační balíček složený z písmen a čísel, který naše webové stránky odesílají do vašeho prohlížeče za účelem uložení určitých nastavení, usnadnění používání našich webových stránek a přispění ke shromažďování některých relevantních statistických informací o našich návštěvnících.

Některé soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje a nelze je použít k identifikaci konkrétního uživatele, ale některé obsahují jedinečný identifikátor - tajnou, náhodně vygenerovanou sekvenci čísel - který je uložen ve vašem zařízení, aby byla zajištěna vaše identifikace. Doba trvání každého souboru cookie je popsána v příslušném popisu každého souboru cookie.

Právní pozadí a právní základ pro soubory cookie:

Právním základem pro zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení je váš souhlas.

Hlavní funkce souborů cookie používaných na webových stránkách:

Údaje zpracovávané za účelem uzavírání a plnění smluv

Pro účely uzavírání smluv a plnění může existovat několik případů správy údajů. Vezměte prosím na vědomí, že zpracování údajů v souvislosti s vyřizováním stížností a správou záruk se uskuteční pouze v případě, že uplatníte jedno z těchto práv.

Pokud v internetovém obchodě nenakupujete, ale jste pouze návštěvníkem internetového obchodu, můžete být předmětem výše uvedeného zpracování údajů pro marketingové účely, pokud nám k tomu udělíte souhlas pro marketingové účely.

Další podrobnosti o zpracování údajů pro účely uzavírání smluv a plnění:

Kontakt

Například pokud nás kontaktujete e-mailem, prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonicky s dotazem týkajícím se produktu. Předem nás kontaktovat není povinné, z internetového obchodu si můžete objednat kdykoli, aniž byste nás kontaktovali. 

Zpracované údaje
Údaje, které jste poskytli, když jste nás kontaktovali.

Doba zpracování údajů
Údaje jsou zpracovávány pouze do doby, než je kontakt ukončen.

Právní základ pro zpracování údajů
Váš dobrovolný souhlas, který správci údajů poskytnete tím, že nás kontaktujete. [Zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení]

Registrace na webové stránce

Uložením údajů poskytnutých při registraci může správce údajů poskytovat pohodlnější služby (např. není třeba znovu zadávat údaje subjektu údajů při novém nákupu). Registrace není podmínkou pro uzavření smlouvy. 

Zpracované údaje
V průběhu zpracování zpracovává správce údajů vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, vlastnosti zakoupeného produktu a datum nákupu.

Doba zpracování údajů
Až do odvolání vašeho souhlasu.

Právní základ pro zpracování
Váš dobrovolný souhlas, který správci udělíte registrací [zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení].

Zpracování objednávky

Zpracování objednávky vyžaduje zpracování údajů za účelem splnění smlouvy. 

Zpracované údaje
Správce údajů při zpracování zpracovává vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, vlastnosti zakoupeného produktu, číslo objednávky a datum nákupu.

Pokud jste v internetovém obchodě učinili objednávku, je zpracování a poskytnutí údajů nezbytné pro plnění smlouvy. 

Doba zpracování údajů
Údaje budou zpracovávány po dobu 5 let v souladu s promlčecí lhůtou podle občanského práva.

Právní základ pro zpracování údajů
Plnění smlouvy. [Zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení]

Vystavení faktury

Zpracování údajů se provádí za účelem vystavení faktur v souladu se zákonem a za účelem splnění povinnosti vést účetnictví. Podle § 169 odst. 1 až 2 zákona o účetnictví musí společnosti uchovávat účetní doklady, které přímo i nepřímo dokládají vedení účetnictví. 

Zpracované údaje
Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Doba trvání zpracování údajů
Vystavené faktury musí být uchovávány 8 let ode dne vystavení faktury podle § 169 ods. 2 zákona o účetnictví. 

Právní základ pro zpracování údajů
Podle § 159 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty CXXVII z roku 2007 je vystavení faktury povinné a musí být uchováváno po dobu 8 let podle § 169 odst. 2 zákona o účetnictví C z roku 2000 [zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení ].

Zpracování údajů souvisejících s přepravou zboží

Zpracování údajů se provádí za účelem dodání objednaného produktu. 

Zpracované údaje
Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo. 

Doba trvání zpracování údajů
Správce údajů zpracovává údaje po dobu dodání objednaného zboží.

Právní základ pro zpracování údajů
Plnění smlouvy (zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení).

Vyřizování záručních nároků

Záruční reklamace musí být vyřízena v souladu s pravidly vyhlášky 19/2014 (IV. 29.) Ministerstva národního hospodářství, která rovněž definuje způsob vyřízení reklamace. 

Zpracované údaje
Při vyřizování záručních reklamací se musíme řídit pravidly vyhlášky 19/2014 (IV. 29.) Ministerstva národního hospodářství.

Podle nařízení jsme povinni vést záznamy o všech záručních nárocích, které jste u nás uplatnili:

a) vaše jméno, adresu a prohlášení, že souhlasíte se zpracováním vašich údajů zaznamenaných v zápisu, jak je stanoveno v nařízení,
b) název a kupní cenu movitého majetku prodávaného na základě smlouvy mezi vámi a námi,
c) datum plnění smlouvy,
d) datum hlášení chyby
e) popis chyby,
f) právo, které chcete uplatnit v rámci nároku na záruku a
g) způsob jak se nárok na záruku vyřizuje nebo důvody zamítnutí nároku nebo práva na její uplatnění.

Pokud od vás zakoupené zboží převezmeme, musíme vám vystavit potvrzení o převzetí, na kterém bude uvedeno
a) vaše jméno a adresa,

 1. b) údaje potřebné k identifikaci objektu,
  c) datum přijetí obkejtu a
 2. d) datum, kdy si můžete převzít opravený objekt.

Trvání zpracování dat
Podnikatel je povinen uchovávat zápis o uplatnění záruky spotřebitele po dobu tří let ode dne jeho zaevidování a na požádání orgánu dohledu jej předložit. 

Právní základ pro zpracování údajů
Právním základem zpracování je plnění právních povinností podle nařízení 19/2014 (IV. 29.) ministerstva národního hospodářství [§ 4 ods. 1 a § 6 odst. 1 písm. [1] [zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. c) nařízení].

Vyřizování dalších stížností spotřebitelů

Proces správy údajů se provádí za účelem vyřizování stížností spotřebitelů. Pokud jste nám podali stížnost, je zpracování údajů a jejich zveřejnění nezbytné. 

Zpracované údaje
Jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa zákazníka, obsah stížnosti. 

Doba trvání zpracování
Záruční reklamace uchováváme po dobu 5 let podle zákona o ochraně spotřebitele.

Právní základ pro zpracování údajů
To, zda se na nás obrátíte se stížností, je dobrovolné rozhodnutí, ale pokud se na nás obrátíte, jsme povinni stížnost uchovávat po dobu 5 let podle § 17/A odst. 7 zákona CLV z roku 1997 [zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení].

Údaje zpracovávané v souvislosti s ověřitelností souhlasu

Při registraci, objednávce, odběru newsletteru ukládá IT systém IT údaje týkající se souhlasu pro pozdější prokázání. 

Zpracované údaje
Datum udělení souhlasu a IP adresa dotyčné osoby.

Doba trvání zpracování

Vzhledem k právním požadavkům musí být souhlas později ověřitelný, a proto se bude uchovávat po dobu promlčecí doby po ukončení zpracování údajů. 

Právní základ pro zpracování
Tuto povinnost ukládá čl. 7 odst. 1 nařízení. [Zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení]

Zpracování údajů pro marketingové účely

Zpracování údajů v souvislosti se zasíláním newsletteru

Zpracování údajů se provádí za účelem zasílání newsletterů.

Zpracované údaje
Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Doba trvání zpracování
Až do odvolání souhlasu dotyčné osoby.

Právní základ pro zpracování údajů
Váš dobrovolný souhlas, který správci údajů udělíte přihlášením se k odběru newsletteru [zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení].

Zpracování údajů souvisejících se zasíláním a zobrazováním personalizované reklamy

Zpracování údajů se provádí za účelem zasílání reklamního obsahu, který odpovídá zájmům subjektu údajů. 

Zpracované údaje
Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Doba trvání zpracování údajů
Až do odvolání vašeho souhlasu.

Právní základ pro zpracování
Váš konkrétní a dobrovolný souhlas udělený správci v okamžiku shromažďování údajů (zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení).

Remarketing

Správa údajů jako remarketingová aktivita se provádí pomocí souborů cookie. 

Zpracované údaje
Údaje zpracovávané pomocí souborů cookie, jak je definováno v oznámení o souborech cookie.

Doba trvání zpracování údajů
Doba uchovávání údajů daného souboru cookie, více informací naleznete zde:

Obecné oznámení společnosti Google o souborech cookie:
https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analytics oznámení:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook oznámení:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Právní základ pro zpracování údajů
Váš dobrovolný souhlas, který jste správci údajů udělili prostřednictvím webových stránek [zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení].

Další zpracování údajů

Pokud správce údajů hodlá provádět další zpracování, poskytne předem informace o základních okolnostech zpracování (právní základ a právní důvod zpracování, účel zpracování, rozsah zpracovávaných údajů, doba trvání zpracování).

Příjemci osobních údajů

Zpracovávání údajů za účelem uchovávání osobních údajů

Jméno zpracovatele údajů: UNAS Online Kft.

Kontaktní údaje zpracovatele údajů:

Telefonní číslo:

E-mailová adresa: unas@unas.hu

Sídlo: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Webová stránka: unas.hu

Zpracovatel údajů uchovává osobní údaje na základě smlouvy uzavřené se správcem údajů. Nemá právo na přístup k osobním údajům.

Činnosti zpracování údajů související se zasíláním newsletterů

Název společnosti provozující systém posílání newsletterů: UNAS Online Kft.

Sídlo společnosti provozující systém posílání newsletterů: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Telefonní číslo společnosti provozující systém posílání newsletterů:

E-mailová adresa společnosti provozující systém posílání newsletterů: unas@unas.hu

Webová stránka společnosti provozující systém posílání newsletterů: unas.hu

Zpracovatel údajů přispívá k zasílání newsletterů na základě smlouvy uzavřené se Správcem údajů. Zpracovatel údajů přitom zpracovává jméno a e-mailovou adresu dotyčné osoby v rozsahu potřebném pro účely zasílání newsletterů.

Vaše práva při zpracování vašich údajů

Během období zpracování máte podle nařízení tato práva:

 • právo na odvolání souhlasu,
 • přístup k osobním údajům a informacím o správě údajů,
 • právo na úpravu,
 • omezení zpracování dat,
 • právo na vymazání,
 • právo na protest,
 • právo na přenosnost.

Pokud chcete uplatnit svá práva, bude to vyžadovat vaši identifikaci a správce údajů s vámi bude muset komunikovat. Osobní údaje budou proto vyžadovány pro účely identifikace (identifikace se však bude zakládat pouze na údajích, které o vás správce údajů již zpracovává) a vaše stížnosti týkající se zpracování budou k dispozici na e-mailovém účtu správce údajů po dobu uvedenou v tomto oznámení v souvislosti se stížnostmi. Pokud jste bývalý zákazník a chcete být identifikován pro účely uplatnění stížnosti nebo záruky, uveďte své ID objednávky pro účely identifikace. Pomocí toho vás také můžeme identifikovat jako zákazníka.

Provozovatel údajů odpoví na stížnosti týkající se zpracování údajů nejpozději do 30 dnů.

Právo na odvolání souhlasu

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů a v takovém případě budou údaje z našich systémů vymazány. Upozorňujeme však, že v případě objednávky, která ještě nebyla zpracována, může mít odvolání za následek, že vám zboží nebudeme moci doručit. Kromě toho, pokud již byl nákup uskutečněn, nemůžeme podle účetních pravidel vymazat fakturační údaje z našich systémů, a pokud nám dlužíte, můžeme vaše údaje zpracovávat i v případě, že odvoláte svůj souhlas na základě oprávněného zájmu na vymáhání dluhu.

Přístup k osobním údajům

Máte právo získat od správce údajů zpětnou vazbu o tom, zda se vaše osobní údaje zpracovávají, a pokud se zpracovávají, máte právo na následující:

 • mít přístup ke zpracovávaným osobním údajům a
 • a aby o následujících informacích Vás provozovatel údajů informoval:
  • účely zpracování dat;
  • kategorie osobních údajů, které se o vás zpracovávají;
  • informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým provozovatel poskytl nebo poskytne osobní údaje;
  • předpokládanou dobu uchovávání osobních údajů nebo, není-li to možné, kritéria pro určení této doby;
  • vaše právo požádat Provozovatele o opravu, vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a namítat proti zpracování takových osobních údajů, v případě, že je zpracování založeno na oprávněných zájmech;
  • právo podat stížnost orgánu dozoru;
  • pokud údaje nebyly získány od vás, všechny dostupné informace o jejich zdroji;
  • o skutečnosti automatizovaného rozhodování (pokud se takový proces používá) včetně profilování, a alespoň v těchto případech jasné informace o použité logice ao významu a pravděpodobných důsledcích takového zpracování pro vás.

Účelem uplatnění tohoto práva může být zjištění a ověření legality zpracování, a proto v případě opakovaných žádostí o informace může provozovatel účtovat přiměřenou náhradu za poskytnutí informací.

Přístup k osobním údajům poskytuje správce údajů tak, že vám po vaší identifikaci zašle e-mailem zpracované osobní údaje a informace. Pokud jste zaregistrováni, poskytneme vám přístup, abyste si mohli prohlížet a kontrolovat osobní údaje, které o vás zpracováváme, přihlášením se do svého účtu.

V žádosti uveďte, zda chcete mít přístup ke svým osobním údajům nebo k informacím o správě údajů.

Právo na opravu údajů

Máte právo na to, aby správce údajů na základě vaší žádosti bezodkladně opravil nepřesné osobní údaje, které se vás týkají.

Právo na omezení zpracování údajů

Máte právo na to, aby správce na vaši žádost omezil zpracování údajů, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

 • zpochybňujete přesnost osobních údajů, v takovém případě se omezení bude uplatňovat během období potřebného k tomu, aby správce údajů mohl ověřit přesnost osobních údajů; pokud lze přesnost zjistit okamžitě, omezení se neuplatní;
 • zpracování je nezákonné, ale vy namítáte proti vymazání údajů z jakéhokoli důvodu (například proto, že údaje jsou pro vás důležité pro účely uplatnění právního nároku) a nežádáte o vymazání údajů, ale o omezení jejich používání;
 • Správce údajů již nepotřebuje osobní údaje pro účely, pro které se zpracovávají, ale vy je potřebujete k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, nebo
 • vznesli jste námitku proti zpracování, ale správce údajů může mít také oprávněný zájem na zpracování; v takovém případě se zpracování omezí, dokud se nezjistí, zda oprávněné důvody správce údajů převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

Pokud je zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou uchovávání, zpracovávány pouze se souhlasem dotyčné osoby nebo k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

Provozovatel vás bude o zrušení omezení informovat předem (nejméně 3 pracovní dny před zrušením omezení).

Právo na vymazání - právo být zapomenut

Máte právo požadovat, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají, pokud se uplatní jeden z následujících důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány zpracovatelem;
 • odvoláte svůj souhlas a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování;
 • namítáte proti zpracování na základě oprávněného zájmu a neexistuje žádný převažující oprávněný důvod (tj. oprávněný zájem) ke zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovatelem zpracovávány nezákonně a tato skutečnost byla prokázána na základě stížnosti,
 • osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna právní povinnost podle práva Unie nebo členského státu, která se vztahuje na zpracovatele údajů.

Pokud provozovatel údajů zveřejnil vaše osobní údaje z jakéhokoli zákonného důvodu a je povinen je vymazat z některého z výše uvedených důvodů, přijme přiměřená opatření včetně technických opatření, přičemž zohlední dostupnou technologii a náklady na jejich provedení, aby informoval ostatní zpracovatele údajů, že jste požádali o vymazání odkazů na příslušné osobní údaje nebo jejich kopií.

Vymazání se neuplatňuje, pokud je zpracování nezbytné:

 • pro účely výkonu práva na svobodu projevu a práva na informace;
 • ke splnění povinnosti vyplývající z práva Unie nebo členského státu, která vyžaduje, aby provozovatel zpracovával osobní údaje (například zpracování v souvislosti s fakturací, pokud je uchovávání faktury vyžadováno ze zákona), nebo k provedení úkolu vykonávaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené zpracovateli;
 • na podání, vymáhání nebo obhajobu právních nároků (např. pokud má správce údajů vůči vám pohledávku a ještě ji nevyřešil, nebo pokud probíhá řízení o stížnosti spotřebitele nebo stížnosti týkající se zpracování údajů).

Právo namítat

Máte právo kdykoli namítat proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněných zájmů z důvodů týkajících se vaší situace. V takovém případě zpracovatel údajů nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo které souvisejí s prokazováním, uplatňováním nebo obhajobou právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli namítat proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, k takovým účelům včetně profilování, pokud souvisí s přímým marketingem. Pokud namítáte proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, vaše osobní údaje se již pro tyto účely nebudou zpracovávat.

Právo na přenosnost

Pokud je zpracování automatizované nebo je-li zpracování založeno na vašem dobrovolném souhlasu, máte právo požádat správce údajů o údaje, které jste mu poskytli a které vám správce údajů zpřístupní ve formátu xml, JSON nebo csv, a pokud je to technicky možné, můžete požádat správce dat o přenosu dat v tomto formátu jinému správci dat.

Automatizované rozhodování

Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výlučně na automatizovaném zpracování (včetně profilování), které by mělo na vás právní účinky nebo vás podobně významně ovlivnilo. V takových případech provozovatel přijme vhodná opatření na ochranu práv, svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, včetně alespoň práva na lidský zásah ze strany zpracovatele, práva vyjádřit svůj názor a práva namítat proti rozhodnutí.

Výše uvedené neplatí, pokud rozhodnutí:

 • je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem údajů;
 • je možné na základě práva Unie nebo práva členského státu, které se vztahuje na zpracovatele a které také stanoví přiměřená opatření k ochraně vašich práv a svobod a oprávněných zájmů, nebo
 • je založeno na vašem výslovném souhlasu.

Přihlášení se do registru ochrany údajů

Podle ustanovení zákona o sebeurčení a svobodném přístupu k informacím byl správce povinen oznámit určité operace zpracování údajů do registru ochrany údajů. Tato oznamovací povinnost skončila 25. května 2018.

Opatření na ochranu údajů

Správce prohlašuje, že zavedl vhodná bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním, přenosem, vyzrazením, výmazem nebo zničením, náhodným zničením nebo náhodným poškozením a nedostupností v důsledku změn používaných technologií.

Správce údajů vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil, že i jeho zpracovatelé údajů přijmou při práci s vašimi osobními údaji vhodná bezpečnostní opatření, pokud to organizační a technické možnosti dovolí.

Nápravné prostředky

Pokud se domníváte, že správce údajů porušil právní ustanovení o zpracování údajů nebo nevyhověl žádosti, můžete zahájit vyšetřovací řízení u Národního úřadu pro ochranu osobních údajů a svobodu informací, aby údajné nezákonné zpracování ukončil (poštovní adresa: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonní čísla: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400).

Také vás informujeme, že v případě porušení právních ustanovení o zpracování údajů nebo v případě, že provozovatel údajů nevyhověl žádosti, můžete podat k soudu občanskoprávní žalobu proti zpracovateli údajů.

Změny oznámení o ochraně osobních údajů

Zpracovatel si vyhrazuje právo změnit toto oznámení o ochraně osobních údajů způsobem, který nemá vliv na účel a právní základ zpracování. Používáním webové stránky po vstupu této změny v platnost souhlasíte se změněným oznámením o ochraně osobních údajů.

Pokud má správce údajů v úmyslu dále zpracovávat shromážděné údaje pro jiné účely, než pro které byly shromážděny, před dalším zpracováním vás bude informovat o účelech zpracování a o následujících informacích:

 • o době uchovávání osobních údajů nebo, není-li to možné, kritéria pro určení této doby;
 • vašem právu požadovat od zpracovatele přístup k osobním údajům, které se vás týkají, jejich opravu, vymazání nebo omezení zpracování a v případě zpracování na základě oprávněného zájmu namítat proti zpracování osobních údajů a v případě zpracování na základě souhlasu nebo smluvního vztahu požadovat právo na přenosnost údajů;
 • v případě zpracování na základě souhlasu, o tom, že svůj souhlas můžete kdykoli odvolat,
 • právo podat stížnost dozorovému úřadu;
 • o tom, že je poskytnutí osobních údajů založeno na zákonné nebo smluvní povinnosti nebo je podmínkou pro uzavření smlouvy, a o tom, zda máte povinnost poskytnout osobní údaje a jaké jsou možné důsledky neposkytnutí údajů;
 • o skutečnosti automatizovaného rozhodování (pokud se takový proces používá) včetně profilování, a alespoň v těchto případech jasné informace o použité logice ao významu a pravděpodobných důsledcích takového zpracování pro vás.

Zpracování může začít až poté, kdy je právním základem pro zpracování souhlas, přičemž kromě informování musíte se zpracováním souhlasit.